1. Happy Happy Happy
  2. 明るい未来
  3. 穴埋屋
  4. 燃ゆる渚
  5. Zokkon命(しぶガキ隊)
  6. 飛んで行けBye-Bye